ไปอ่านบทความหนึ่งที่พูดถึงเรื่องรูปแบบของสื่อ ซึ่งสอนคล้องกับสื่อ Social Media อย่างมาก โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

  1. สื่อที่เราสร้างขึ้นเอง (Owned Media) หมายถึง สื่อที่เจ้าของสร้างเอง และสามารถควบคุมการติตต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ บล็อก โซเซียลเน็ตเวิรก์ของตัวเอง
  2. สื่อที่เราซื้อ (Paid Media) หมายถึง สื่อที่เราซื้อ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ (Paid Media) เพื่อใช้ช่องทางในการสื่อสารหลักกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น ซื้อลงโฆษณาใน Google, Facebook ทั้งหมดที่มีการใช้เงินในการได้สื่อมา
  3. สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media) หมายถึง สื่อที่ลูกค้าภายนอกเป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยพูดถึง สนับสนุนสินค้าและแบรนด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมและพัฒนาภายใต้ความรู้สึกนึกคิดและอัตตาของตนเอง ถือเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์และแสดงทัศนคติต่อแบรนด์อย่างชัดเจน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับแต่ละแบรนด์ดังกล่าวด้วย  โดยเฉพาะการพูดถึง (Comment) Like หรือ Share ใน Social Media

    บางครั้งการวางแผน และกระตุ้นให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆ พูดถึงแบรนด์ไปในทางที่ดี ก็จะทำให้เกิดการบอกต่อ (Buzz) ไปยังคนหมู่มากได้ง่ายๆ ผ่านทางโซเชีียลเน็ตเวิรก์อย่าง Facebook, Twitter หรือ Youtube

ทีนี้คุณเองก็ต้องมาวางแผนละครับ ว่าแบรนด์ของคุณจะสื่อสารกับลูกค้าแบบไหน แต่ถ้าให้ดี คุณต้องสร้างไปทั้งสองแบบ แต่ “สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media)” จะเป็นสื่อที่ได้รับผลดี และกระจายออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว