Flow การเริ่มต้นธุรกิจ

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก 1-6
สิ่งจำเป็นขององค์กรที่จะเติบโตเป็นองค์กรที่มี Innovation (ภาพด้านล่าง)

 

 

Take Noted จาก ประชุม Global Executive Camp in Japan Sep 5, 2013