มาดูข้อมูลสรุปของ E-Commerce ประเทศไทยในปี 2556 (2013) จัดเก็บข้อมูลโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการออกไปเก็บสำรวจข้อมูล และด้านล่างจะเป็นการสรุปการเติบโตของ E-Commerce ของไทยตั้งแต่ปี 2005 จนถึง 2012 (ปีล่าสุด)

c7f658b724d3735735c88cc7073b8355

7f573094ad0ab08ae21571ba8beed9c8 5e5e3fc7e10128bdf284bc3fb971256e aa56d5a5ead12aad93ad9a4c3a4ac582 8ec40a921420e4f929e023b721caf291 f253dd3917f5b81b99263a9a09599f38 f4d546ba05b6a91646ef74093ca0a0fd

 

74984b9dac978d9defae390e3f5e7f22
จากมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2554 เท่ากับ 783,998 ล้านบาท ลดลงมาเหลือ 744,419 ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่า B2G โดยเฉพาะในส่วนของ e-Auction ดูผลการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงในตารางนี้

ปีของข้อมูล 2554 2555  % change
Total     783,998    744,419 –         5.05
B2B     291,209    282,946 –         2.84
B2C      99,706    121,392         21.75
B2G     393,083    340,081 –       13.48
ไม่ผ่าน e-Auction        5,034        4,627 –         8.09
ผ่าน e-Auction     388,049    335,454 –       13.55

 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าตัวที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซรวม ปี 2555 ก้อคือมูลค่า B2G ที่ขายผ่าน e-Auction ซึ่งลดลงจากปี 2554 มากถึง 13.6% ในขณะที่มูลค่า B2B ของปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เพียง 2.8% แต่เป็นที่น่ายินดีว่ามูลค่าตลาด B2C ในปี 2555 เติบโตสูงขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 21.8%

ข้อมูลเพิ่มเติมผมรวมไว้ที่นี่ครับ