<![CDATA[

  1. Inventor เป็นกลุ่มที่ชอบลองของใหม่ๆ เมื่อมีอะไรออกมาใหม่ๆ มี 2.5% ของคนทั้งหมด
  2. Early Adoptor  กลุ่มที่ปรับตัวง่าย ศึกษาข้อมูลทุกอย่างก่อนจะซื้อ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่มีกลุ่มนี้ ก็จะไม่มีกลุ่มต่อไป เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับกลุ่มอื่นๆ มี 13.5%
  3. Early Majority เป็นกลุ่มที่จะตามกลุ่ม Early Adoptor มีความระมัดระวัง แต่มักตามคำแนะนำ จากคนที่มีประสพการณ์มาแล้ว กลุ่มนี้มี 34%
  4. Late Majority เป็นกลุ่มที่เริ่มเ้ข้ามาเมื่อสินค้า เริ่มเป็นของที่ยอมรับโดยทั่วไป กลุ่มนี้มี 34%
  5. Laggards เป็นกล่มที่ไม่ยอมการเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยมีการปรับตัวเท่าไร จะเลือกของใหม่ๆ ก็ต่อเมื่อไม่มีของเก่าให้ใช้แล้ว  กลุ่มนี้มี 16%

     

]]>