สรุปข้อมูลที่สำหรับเกี่ยวกับการชำระเงินของประเทศไทย
ทางธนาคาแห่งประเทศไทยได้ ทำการสรุปข้อมูลการชำระเงินในเมืองไทยประจำปี 2008 ออกมา โดยผมได้สรุปคร่าวๆ เบื้องต้นได้แก่

 • จำนวนประชากรทั้งหมด          63.4 ล้านคน
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศราคาปีปัจจุบัน     9,102.8     พันล้านบาท

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • จำนวนเลขหมายผู้ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน    11   เลขหมาย  ต่อจำนวนประชากร 100 คน
 • จำนวนเลขหมายผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  100   เลขหมาย  ต่อจำนวนประชากร 100 คน

ข้อมูลด้านการชำระเงิน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 18 แห่ง        5,477     สาขา
 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 16 แห่ง            16     สาขา
 • สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ (เฉพาะที่เป็นธนาคาร) 6 แห่ง     1,812     สาขา
 • ไปรษณีย 1,188     สาขา
 • จำนวนเครื่องเอทีเอ็ม                  34,796     เครื่อง
 • จำนวนเครื่องรูดบัตร EFTPOS                 259,567     เครื่อง
 • จำนวนบัตรเครดิต              12,971,694     ใบ
 • จำนวนบัตรเดบิต               26,266,359     ใบ
 • จำนวนบัตรเอทีเอ็ม              22,423,525     ใบ
 • ปริมาณเงินสดหมุนเวียนต่อจำนวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2551        11,889     บาท/คน 
 • ปริมาณการใช้เช็คเฉลี่ยต่อจำนวนประชากร         2     ฉบับ/คน/ปี
 • มูลค่าการใช้จ่ายของคนไทยผ่านบัตรเครดิต เฉลี่ยต่อเดือน     3,395     บาทต่อบัตร
 • มูลค่าการถอนเงินสดผ่านบัตรเอทีเอ็ม เฉลี่ยต่อเดือน       6,056     บาทต่อบัตร
 • มูลค่าการใช้จ่ายของคนไทยผ่านบัตรเดบิต เฉลี่ยต่อเดือน  75     บาทต่อบัตร
 • มูลค่าการถอนเงินสดผ่านบัตรเดบิต เฉลี่ยต่อเดือน        7,640     บาทต่อบัตร