<![CDATA[

วิธีการสมัคร paypal

  1.เข้าไปที่ https://www.paypal.com จะได้หน้าจอดังรูป คลิก Sing up today
 
สมัคร paypal sing up today
  2.เลือกรูปแบบของบัญชี ใช้เลือกเป็น Personal หรือ Premier Accout แล้วแต่ความต้องการ (ผมใช้ Premier) และเลือกประเทศที่อยู่
 
Personal Accout
  3.กรอกข้อมูล ส่วนตัว e-mail รหัส ที่จะใช้ และ คำถามกันลืม
 
  4.อ่านข้อตกลงและ คลิก ยอมรับขอตกลง และ ใส่ หรัส ี่ปรากฎ ดังรูป
 
  5.กรอกข้อมูลบัตนเครดิต ( หรือ คลิก ยกเลือกไปเพื่อ เข้ามากรอกในภายหลังได้ ) หากท่านม่มีบัตรเครดิต แนะนำให้สมัคร e-Internet ของธนาคารกสิกรไทย สามารถนำมากรอกในภายหลัง ใช้แทนได้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การสมัคร e-Internet ของธนาคารกสิกรไทย ที่นี่
 
บัตรเครดิต
  6.เปิด e-mail ที่เราใช้ กรอก ในขั้นตอนที่ 3 จะมีเมลจาก paypal ส่งมาให้ ดังรูป
 
เมล paypal
 
คลิก ที่ Click here to Activate your accout เพื่อเปิดบัญชี
 
Activte
  7.กรอกรหัส ที่ใช้ กรอกในข้อ3 เพื่อเข้าใช้ บัญชี paypal คลิก Confirm
 
บัญชี paypal
 
8.คลิก Continue เพื่อ เขาสู่ หน้าจอ บัญชีเรา ดังรูป
 
  เท่านีเรากมี บัญชี ที่สามารถ ซื้อของ ำกิจกรรม ด้านการเงิน ฝ่านเนต ด้อย่างปรอดภัยแล้ว
วิธี Verified Account ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย ( สำหรับ คนที่ไม่มีบัตรเครดิต )
  1.ขั้น แรกให้เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย หรือท่านที่มีอยู่ แล้ว ก็ให้ไปที่สาขาของธนาคาร เข้าไปขอ สมัคร e-internet กับทางธนาคาร (จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน )
  2.เมื่อได้รหัส (PIN1) และ (PIN2) มาแล้ว ก็ทำตามขั้นตอนที่เค้าระบุมา เมื่อ เสร็จ แล้ว ให้คลิกที่ บริการอื่นๆ แล้วเลือกสมัคร e-web Sopping Card (ใช้เวลาประมาณ 1วันทำการ) ในขั้นตอนการสมัคร ท่านสามารถกำหนด วงเงินในการใช้จ่ายในบัญชี e-sopping card ได้
 
  3.ท่านจะเห็น บัญชี e-web Shopping Card ซึ่ง จะเป็น เลข 4 ชุด ชุดละ 4 ตัว รูปแบบเดียวกับบัตร เครดิต (เก็บไว้เป็นความลับด้วยนะ)
 
ธนาคาร e shopping card
  4.เมื่อได้ Card No.มาแล้ว ก็ ไปที่ paypal แล้ว login เข้าบัญชีของท่าน แล้วคลิกที่ Status:Thai-Unv
erified หรือที่ Profile แล้วเลือก credit card
 
Thai-Unverified หรือที่ Profile แล้วเลือก credit card
  5.คลิก add card เลือกชนิด card เป็น Visa กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงไป Expiration ดูได้จาก account ของธนาคารกสิกรไทย ของท่าน เมื่อ เสร็จ แล้ว จะได้หน้าจอ (ประมาณ 3 วัน ทาง paypal จะได้ดังข้อ6.)
 
Thai-Unverified หรือที่ Profile แล้วเลือก credit card
 
credit cards add paypal
  6.ทาง paypal หักเงินจากบัญชีของท่าน นำเลข 4 หน้า PAYPAL ไปกรอกใน ช่อง Expanded Use Number
 
  7.คลิก Complete สถานะของท่านกจะเป็น Verifile
 
  เท่า นี้ ท่านก็สามารถใช้จ่าย โฮนเงินให้ บุคลอื่น กับทาง paypal ได้แล้ว ต่อไปว่างจะเขียนวิธี สมัคร เวป ประมูล อย่าง ebay มาฝากนะครับ

]]>