<![CDATA[

เอซีนีลเส็นเผยผลสำรวจหนึ่งในสิบของประชากรโลกซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ชาวไทยซื้อดีวีดี วีดีโอ เกม บนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในเอเชีย

รายงานผลการสำรวจจากเอซีนีลเส็น พบว่า ผู้บริโภคกว่า 627 ล้านคนเคยซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตรวมผู้บริโภคมากกว่า 325 ล้านคนมีการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้
 

* ผู้บริโภคมากกว่า 135 ล้านคนเคยซื้อดีวีดี และ/หรือ วีดีโอ เกมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
* ผู้บริโภคเกือบ 135 ล้านคนทำการจองตั๋วเครื่องบินบนอินเทอร์เน็ต
* ผู้บริโภคมากกว่า 128 ล้านคนซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับและรองเท้าบนอินเทอร์เน็ต
* ผู้บริโภคมากกว่า 112 ล้านคนจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดเพลง และ/หรือซีดีเพลง
* ผู้บริโภคมากกว่า 106 คนซื้อสินค้าประเภทเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ (รวมถึงกล้องถ่ายภาพและอื่นๆ)
* ผู้บริโภคเกือบ 98 ล้านคนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
* ผู้บริโภคกว่า 86 ล้านคนทำการจองโรงแรมและทัวร์บนอินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของผู้บริโภคทั่วโลกของเอซีนีลเส็น ที่จัดขึ้นสองครั้งต่อปี ซึ่งเป็นการสำรวจที่ใหญ่ที่สุด โดยสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคมากกว่า 21,100 คน ใน 38 ประเทศ จากยุโรป เอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และ แอฟริกาใต้ โดยการสำรวจได้สอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการซื้ อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต พบว่า วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตถูกใช้มากที่สุดซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที ่ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือมีอัตราการเกิดของผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตสูง ที่สุด โดยประเทศเยอรมัน ออสเตรียและอังกฤษเป็นประเทศที่มีผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดโดยม ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 95% เคยซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต

สองในสามของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศอังกฤษและเยอรมันได้ซื้อสินค้าบน อินเทอร์เน็ตภายในเดือนที่ผ่านมาในทวีปเอเชียแปซิฟิค เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นประเทศที่มีอันดับผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตสูงสุ ดโดย 90% ของผู้เข้าร่วมสำรวจกล่าวว่าเคยซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหกในสิบขอ งผู้เข้าร่วมสำรวจเคยซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตภายในเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ 48% ของผู้เข้าร่วมสำรวจในประเทศไทยกล่าวว่าเคยซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในเดือน ที่ผ่านมา

ประเทศเยอรมันและอังกฤษเป็นประเทศที่มีผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตมากท ี่สุดโดยมีอัตราเฉลี่ยการซื้อ 6 และ 7 ครั้งตามลำดับในเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณาเป็นทวีปแล้วผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในทวีปยุโรปมีอัตราเฉลี่ ยการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5 ครั้งในเดือนที่ผ่านมาซึ่งทุกประเทศในทวีปยุโรปมีอัตราเฉลี่ยการซื้อที่สูงก ว่าทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีค่าเฉลี่ยการซื้ออยู่ที่ 4 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา

ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในทวีปเอเชีย แปซิฟิคอยู่ที่ 5 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ของประเทศสิงค์โปร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย และจีนมีค่าเฉลี่ยการซื้ออยู่ที่ 5-6 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ สูงกลับมีอัตราเฉลี่ยการซื้ออยู่ที่ 4 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา

"จากการศึกษาเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถ ึงแนวโน้มของการขยายตัวการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต" นางจันทิรา ลือสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ในขณะที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการเติบโตดังกล่าว เราพบว่าประเทศด้อยพัฒนากำลังมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าหลายประเทศที่มีกา รพัฒนามากกว่าคาดว่าอีกไม่นานประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้จะมีระดับการซื้อสินค ้าบนอินเทอร์เน็ตทัดเทียมกับตลาดอื่น
ทั่วโลก

การซื้อความบันเทิงและการท่องเที่ยว จากทั่วโลก พบว่า สินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในการซื้อมากที่สุด คือ

– หนังสือ (34%),
– วีดีโอ/ดีวีดี/เกม (22%)
– การจองตั๋วเครื่องบิน (21%)
– เสื้อผ้า เครื่องประดับและรองเท้า (20%)

ในขณะที่ผู้บริโภคในประเทศมาเลเซีย (55%), นิวซีแลนด์ (40%), สิงค์โปร์ (36%) และออสเตรเลีย (35%) เห็นว่าการจองตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับการใ ช้จ่ายบนอินเทอร์เน็ต ในประเทศญี่ปุ่นสินค้าจิปาถะ (Groceries) (26%) เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อบนอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับสองรองจากหนั งสือ (30%) ด้วยอัตราเฉลี่ยการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตของชาวญี่ปุ่นเฉลี่ย 4 ครั้งในเดือนที่ผ่านมาประกอบกับจำนวนโดยประมาณของผู้ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน ็ตที่มากกว่า 69 ล้านคน ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่มีโอกาสทางการเติบโตสูงของผู้ประกอบธุรกิจขาย หนังสือและสินค้าจิปาถะบนอินเทอร์เน็ต

ในขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยชาวเกาหลีใต้จำนวน 29.4ล้านคนเคยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นชาวเกาหลีใต้ยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอ าง/อาหารเสริมบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 34% มากเป็น 3 เท่าจากอัตราเฉลี่ยทั่วโลก 10%

สำหรับประเทศไทยแม้ว่าสินค้าประเภทวีดีโอ ดีวีดี เกม (29%) จะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อบนอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับสองรองจ ากหนังสือ (39%) แต่ชาวไทยกลับเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภทวีดีโอ ดีวีดี เกม มากเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิค

ในทวีปยุโรปการจองตั๋วเครื่องบินเป็นการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่มีก ารกระทำมากที่สุดอย่างเช่น ในประเทศไอร์แลนด์ (58%), นอร์เวย์ (45%), ฟินแลนด์ (31%) และสเปน (26%) ในขณะที่การจองทัวร์และโรงแรมเป็นการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเรื่อง ปกติทั่วไปในประเทศ ฟินแลนด์ (30%) และสเปน (27%) สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าเป็นสินค้าที่อยู่ในอันดับต้นๆหรืออยู่ในอันดับสองรองลงมาจากสินค้าข ายดีทางอินเทอร์เน็ตในทวีปยุโรป อย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส (32%), เยอรมันนี (30%), สวีเดน (27%), เนเธอร์แลนด์ (26%), และ เบลเยี่ยม (25%)

ในประเทศอังกฤษ วีดีโอ ดีวีดี เกม เป็นสินค้าที่มีการซื้อบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด (34%) ตามด้วยหนังสือ (30%) และวีดีโอ ดีวีดี เกม ยังเป็นสินค้าที่มีการซื้อบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในระเทศฝรั่งเศสอีกด้วย (30%) ในทวีปลาตินอเมริกา สินค้าประเภทเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ (30%) อย่างเช่น กล้องถ่ายรูปเป็นสินค้าขายดีบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับหนังสือ (31%)

"ถึงแม้ว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนถึง 1 ใน 10 ของประชากรโลกซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต แต่มันก็ยังไม่สามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตนั้นประสบควา มสำเร็จ แต่ถือเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างมากที่ผู้ค้าปลีกทั้งรายเล็กและใหญ่จะต้องทำ ความเข้าใจ วิธีที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในตราสินค้าและการเพิ่มจำนวนผู้ซื้อสินค ้าของพวกเขา จากการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์และตราสินค้าที่มีความเท่าเทียมกัน สามารถดึงดูดผู้ซื้อและเพิ่มยอดขายได้มากกว่า" นางจันทิรา กล่าว   

 โดย วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์ ผู้จัดการรายสัปดาห์12 ธันวาคม 2548

]]>