<![CDATA[

     VISA เปิดให้บริการใหม่ในการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิต VISA ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิต เรียกว่า Verified By VISA โดยผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนกับธนาคารที่ออกบัตรเพื่อกำหนดรหัสผ่าน (password) รหัสผ่านนี้จะนำไปใช้ควบคู่กับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

              นอกจากลูกค้าแจ้งเลขที่บัตรเครดิตแล้วลูกค้าต้องใส่รหัสผ่านด้วย การใช้บริการนี้เว็บไซต์ของร้านค้าต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษ ซึ่งจะส่งข้อมูลเลขที่บัตรเครดิตไปตรวจสอบยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อตรวจว่าผ ู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนใช้บริการนี้หรือไม่ ถ้ามีการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการไว้ จะเปิดหน้าต่างให้ผู้ถือบัตรใส่รหัสผ่าน และข้อความส่วนบุคคล(Personal Message) ที่ให้ไว้กับเว็บไซต์ของธนาคารผู้ถือบัตร ดังตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปตรวจสอบยังธนาคารของผู้ถือบัตรโดยที่ ร้านค้าไม่เห็นรหัส ผ่าน รหัสผ่านที่ใส่เพื่อให้ธนาคารของผู้ถือบัตรตรวจสอบว่าเป็นผู้ถือบัตรตัวจริง หรือไม่ ส่วน Personal Message เป็นข้อความที่ผู้ถือบัตรกำหนดขึ้นเองและแจ้งธนาคารผู้ถือบัตรในขั้นตอนของก ารลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ มีไว้เพื่อให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบก่อนใส่รหัสผ่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แปลกปลอมมาหลอกเอารหัสผ่านของผู้ถือบัตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูการสาธิตได้ที่เว็บไซต์ของ VISA

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ Verified by Visa

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Verified by Visa ("Verified by Visa") โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการ Verified by Visa  ซึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า "ผู้ออกบัตร" หมายถึงสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้แก่ท่าน ส่วนคำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายถึงผู้ออกบัตรและ/หรือตัวแทนของผู้ออกบัตร ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลบัตรและให้บริการเก็บพื้นที่บนเว็บไซต์ ส่วนคำว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" หมายถึงผู้ใช้บริการ Verified by Visa

 

"เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร ซึ่งใช้บังคับระหว่าง "ผู้ออกบัตร" กับท่าน ("ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร") ดังนั้น นอกเหนือจาก "เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้แล้ว การทำรายการธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบัตรโดยใช้บริการ Verified by Visa ยังคงอยู่ภายใต้ "ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร" ด้วย

 

1. การยอมรับเงื่อนไข

ก.       การให้บริการ Verify by Visa เป็นการให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร" ซึ่งกำกับควบคุมการทำธุรกรรมของท่านผ่านบัตรโดยใช้บริการ Verified by Visa ทั้งนี้ "เงื่อนไขการให้บริการ" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้บริการ Verify by Visa ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการนี้ นอกจากนี้ ในการใช้บริการ Verified by Visa ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบของ Verified by Visa ที่จะโพสต์ให้ทราบบนเว็บไซต์เดียวกันเป็นระยะ

ข.       ท่านยอมรับว่าการสร้างรหัสผ่านบัญชี Verified by Visa และ/หรือการใช้บริการ Verified by Visa ถือเป็นการยอมรับใน "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ และการใช้ Verified by Visa ต่อไปภายหลังจากที่มีการทบทวน และ/หรือแ
ก้ไขเพิ่มเติม
"เงื่อนไขการให้บริการ" ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการทบทวนและแก้ไขแล้วทุกประการนั้น

ค.       เว้นเสียแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้ไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขใน Verified by Visa แล้วนั้นให้ถือว่าอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ด้วยทั้งสิ้นทุกประการ

ง.       ผู้ออกบัตรสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงหรือยกเลิก Verified by Visa (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไป ได้ตลอดเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ Verified by Visa

Verified by Visa เป็นบริการที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้แก่การทำรายการธุรกรรมของท่านแบบออนไลน์หรือแบบอื่นภายใต้บริการ Verified by Visa โดยสามารถลดโอกาสทุจริตในการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนใช้บริการ Verified by Visa ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเชื่อมต่อเพื่อทำรายการแบบออนไลน์หรือแบบอื่นภายใต้บริการของ Verified by Visa ในอนาคต  ทั้งนี้ Verified by Visa ยังเป็นบริการที่ใช้สำหรับเก็บบันทึกและจัดทำรายงานรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการทำรายการโดยทุจริตอีกด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านดังที่กำหนดในข้อ 3 () และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ร่วมกับผู้ค้า ทั้งนี้ ดังอธิบายโดยละเอียดในข้อ 6 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

 

3. ข้อผูกพันในการลงทะเบียน

ท่านยอมรับที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านเอง และระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ Verified by Visa ("ข้อมูลการลงทะเบียน") และ (2) คงไว้ และแก้ไขปรับปรุง"ข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ตรงตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ในทุกขณะ ทั้งนี้ หากท่านให้ "ข้อมูลการลงทะเบียน" ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเรามีข้อสงสัยว่า "ข้อมูลการลงทะเบียน" ของท่านไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์แล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้บริการ Verified by Visa ของท่านได้ในทันที

 

4. การลงทะเบียน

ก.       ในการใช้บริการ Verified by Visa นั้น ท่านต้องให้ข้อมูลแก่เราเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน และยินยอมให้เราตรวจสอบด้วยว่า ท่านเป็นเจ้าของ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านให้เราจะต้องผ่านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือบัตรเครดิต ของท่านที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา

ข.      
หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เพียงพอในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน เรามีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Verified by Visa ทั้งนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และท่านมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิต ทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Verified by Visa

ค.       หากท่านลงทะเบียน Verified by Visa ไม่สำเร็จ ผู้ค้ามีสิทธิปฏิเสธการรับบัตรเครดิต ของท่านเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการ หรือการทำรายการอื่นๆ ภายใต้บริการ Verified by Visa ได้

ง.       ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการ Verified by Visa ท่าน ต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ และท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใช้ นั้น นอกจากนี้ ท่านต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์และโมเด็ม หรืออุปกรณ์สำหรับเข้าใช้อื่นๆ เป็นต้น

จ.       ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ Verified by Visa หรือการทำรายการธุรกรรมโดยใช้บริการ Verified by Visa โปรดส่งข้อสงสัยของท่านมายังฝ่ายบริการลูกค้าของ "ผู้ออกบัตร"

 

5. การยืนยัน

ก.       ระหว่างการลงทะเบียนใน Verified by Visa ท่านต้องเลือก และ/หรือได้รับรหัสผ่าน และ/หรือคำถามหรือคำตอบ เมื่อทำรายกา
แบบออนไลน์หรือแบบอื่น
โดยใช้บริการผ่าน Verified by Visa ทั้งนี้ ท่านต้องป้อนรหัสผ่าน Verified by Visa หรือตอบคำถามและให้คำตอบของท่านก่อน ผู้ค้าจึงจะยอมรับบัตรเครดิตวีซ่า เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ได้ทำรายการผ่าน Verify by Visa ทั้งนี้ หากท่านป้อนรหัสผ่านหรือตอบคำถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ผ่านการยืนยันจาก Verified by Visa ผู้ค้ามีสิทธิปฏิเสธการรับบัตรเครดิตวีซ่าของท่านได้

ข.       ท่านเห็นด้วยกับวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือความมีตัวตนของท่าน โดยระบบของ Verified by Visa ทั้งนี้ ท่านตกลงและยืนยันการทำรายการธุรกรรมใดๆ ของท่านที่ผ่านการตรวจสอบ ก่อนการกลับสู่หน้าจอปกติของเว็บไซต์

 

6. รหัสผ่านสำหรับผู้ถือบัตรและมาตรการความปลอดภัย

ท่านตกลงยอมรับการชื่อสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำรายการธุรกรรมผ่าน Verified by Visa ตลอดจนยอมรับภาระทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากธุรกรรม และ/หรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่าน Verified by Visa

 

                ข้อมูลการลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบที่ท่านให้ หรือกำหนดขึ้นเพื่อใช้กับ Verified by Visa นั้น ท่านจะไม่โอน หรือขายการใช้งาน หรือการเข้าถึง Verified by Visa ให้ก
ับบุคคลอื่น ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบว่า
มีการใช้รหัสผ่าน หรือข้อมูลสำหรับการตรวจสอบของท่าน หรือเมื่อมีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต อนึ่ง ท่านตกลงและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม "เงื่อนไขการให้บริการ" ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ "เงื่อนไขการให้บริการ" จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

7. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

ก.       เราจะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของท่านที่ท่านได้ให้กับ Verified by Visa ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ค้าในระบบออนไลน์ หรือผู้ค้าลักษณะอื่น ที่มีการนำเข้ามาใช้ในบริการ Verified by Visa

ข.       ภายใต้ข้อ 8()(9) ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นไปภายใต้กฎหมาย หรือตามคำสั่ง หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือเป็นไปภายใต้ตามความจำเป็นของเราในการที่จะบังคับให้การดำเนินธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้

 

8. สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ

 ท่านจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

ก.       ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดเพื่อใช้บริการ Verified by Visa;

ข.       อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือส่งเอกสารใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ที่ใช้โดย Verified by Visa;

ค.       สแปม และ/หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือบริการของ Verified by Visa;

ง.       ดำเนิน การแก้ไข เปลี่ยนปลง ปรับปรุง ให้ช่วงสิทธิ แปลข้อความ ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับ Verified by Visa หรือเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ใช้ในการเชื่อมต่อ Verified by Visa;

จ.       ลบคำประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดที่มีใน Verified by Visa;

ฉ.      "ใส่เฟรม" หรือ "แสดง" ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของ Verified by Visa โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Visa ก่อน;

ช.       ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ วิธีการในการค้นหาหรือเรียกดูเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ ไม่ว่าทั้งในแบบอัตโนมัติ และ/หรือในรูปแบบการสร้างขึ้นด้วยตนเอง เพื่อการเรียกดู หรือทำดัชนี "ขุดข้อมูล" หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ หรือดักโครงสร้างข้อมูล หรือข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการ รวมทั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือบริการของ Verified by Visa

ซ.      แทรกแซง หรือรบกวนการทำงานของ Verified by Visa หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Verified by Visa หรือละเมิด "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้ หรือข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือระเบียบอื่นใดของ Verified by Visa หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Verified by Visa;

ฌ.      ละเมิดกฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เอกสารที่ตีความโดยฝ่ายปกครองหรือศาลภายในและ/หรือระหว่างประเทศ หรือระเบียบและข้อกำหนดใดๆ ที่ออกโดย Visa (ทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเป็น "ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง") ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Verified by Visa

 

9. ความรับผิดชอบ

ก.       เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งตามมา หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่บริการทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ Verified by Visa เป็นต้น

ข.       เรา จะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด และความเสียหายอันเกิดจากไวรัสที่อาจแพร่เข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเนื่องมาจากการเข้าสู่เว็บไซต์ การใช้งาน หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

 

10. การสิ้นสุดการบริการ

ก.       หากท่านไม่ต้องการใช้บริการ Verified by Visa อีกต่อไป ท่านต้องโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ออกบัตร เพื่อปิดการใช้งานรหัสผ่านและข้อมูลการลงทะเบียน

ข.       เราสามารถระงับการเข้าใช้ Verified by Visa และสิ้นสุดการใช้บริการ Verified by Visa ของท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่คำนึงว่าท่านได้รับความเสียหายหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวของเราจะไม่ก่อให้เกิดความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย เราสามารถสิ้นสุดการเข้าใช้ Verified by Visa ของท่านได้ทุกขณะ หากท่านไม่ได้เข้าใช้งานในรอบระยะเวลาหก (6) เดือน ในกรณีที่เราระงับการเข้าใช้ Verified by Visa ของท่าน เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์แอดเดรสล่าสุดที่ท่านให้ไว้แก่เรา

 

11. การเจรจากับผู้ค้า

การเจรจา หรือตกลงทางธุรกิจ หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ค้าปลีกออนไลน์ หรือผู้ค้าในระบบอื่นโดยดำเนินการผ่านบริการ Verified by Visa รวมทั้งการชำระเงินและ/หรือการส่งมอบสินค้าหรือบริการ และ การรับประกันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ หรือการอ้างถึงการเจรจาดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ค้ารายนั้นเท่านั้น ท่านยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ต้องชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทอันเนื่องมาจากการเจรจาตกลงดังกล่าวระหว่างท่านกับผู้ค้า เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตรระหว่างเรากับท่านได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ท่านเข้าใจดีว่าการใช้บริการ Verified by Visa มิได้หมายความว่า เราแนะนำหรือรับรองผู้ค้ารายใด ไม่ว่าผู้ค้ารายนั้นจะเข้าร่วมโครงการ Verified by Visa หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Verified by Visa มิได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ค้า หรือคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ค้าแต่อย่างใด เป็นต้น

 

12. การปฏิเสธการรับประกัน 

ก.       ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ Verified by Visa นั้นเป็นการกระทำตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งสิ้น อีกทั้งท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์รวมทั้งวัสดุอื่นใดจากการใช้บริการ Verified by Visa

ข.       ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ เราไม่ได้ให้การรับประกันการใช้ในเชิงการค้า และไม่ได้ให้การรับประกันความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

 

13. ประกาศ

การประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของ Verified by Visa ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านกับเรา ปัญหาเรื่องบัตร หรืออื่นๆ อาจกระทำโดยทางอีเมล์หรือจดหมายถึงที่อยู่ที่ท่านให้ไว้

 

14. อายุของผู้ใช้และความรับผิดชอบ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีอายุครบตามกฎหมายในการที่จะใช้บริการ Verified by Visa และสร้างภาระผูกพันตามกฎหมายต่อความรับผิดชอบต่างๆ ที่อาจตามมา ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการ Verified by Visa อีกทั้ง ท่านเข้าใจดีว่า ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน และ/หรือรับผิดชอบต่อผลอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งาน Verified by Visa ทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้กระทำ หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบอื่นๆ

]]>